TopTip

RODINNÉ KATECHÉZY: Príprava na slávenie (33)

RODINNÉ KATECHÉZY: Príprava na slávenie (33) zdroj foto: pexels.com

19. marca 2021 sa začal rok reflexie nad odkazom synody o rodine, ktorý pápež František zhrnul v posynodálnej apoštolskej exhortácii Amoris laetitia – Radosť lásky. Povzbuďte sa katechézami Ladislava Csontosa.

Rok rodiny „Amoris laetitia“ je iniciatívou pápeža Františka, ktorej cieľom je osloviť každú rodinu v celom svete prostredníctvom niekoľkých duchovných, pastoračných a kultúrnych návrhov, ktoré je možné realizovať v rámci farností, diecéz, univerzít, cirkevných hnutí a rodinných združení.

Skúsenosť pandémie zdôraznila centrálnu úlohu rodiny ako domácej cirkvi a dôležitosť komunitných väzieb medzi rodinami. Takéto väzby robia z Cirkvi autentickú „rodinu rodín“ (Amoris laetitia, 87). Rodina si zaslúži rok osláv, aby mohla byť umiestnená v centre angažovanosti a starostlivosti o ňu zo strany každej pastoračnej a cirkevnej skutočnosti.

Pri tejto príležitosti sme pre vás v spolupráci s jezuitom prof. Ladislavom Csontosom pripravili krátke úvahy o rodine a vzťahoch v jej vnútri. Ako budovať svoju rodinu? Ktoré kroky viery by sme v rodine mali robiť spoločne? Čo si myslí pápež a Cirkev o úlohe rodín v dnešnom svete? Dozviete sa to v našom vysielaní vždy v sobotu o 15:50, keď bude úvahy vo vysielaní Rádia LUMEN interpretovať Radovan Pavlík, riaditeľ PRE LUMEN, n.o. Krátke úvahy o rodine budú dostupné vždy v sobotu aj v textovej podobe na webe lumen.sk., pravidelne od 24. apríla 2021.

Katechéza 11. decembra 2021

Často sa stáva, že snúbenci, ktorí prichádzajú na faru s úmyslom uzavrieť sviatostné manželstvo myslia predovšetkým na iné veci, ako je samotná sviatosť manželstva. Ich myšlienky sa sústreďujú na svadobné oznámenia, pozvánky pre blízku rodinu a priateľov, na svadobné šaty, svadobnú hostinu, hudobníkov a na nespočetné detaily, ktoré vyčerpávajú tak ekonomické zdroje, ako aj sily a radosť. Snúbenci neraz na sobáš prichádzajú umorení a vyčerpaní, namiesto toho, aby svoju najlepšiu energiu venovali príprave na ten veľký krok, ktorý spolu urobia. Svätý Otec František pripomína, že túto mentalitu možno stretnúť aj v niektorých spolužitiach, ktoré nikdy nedospejú k manželstvu, pretože rozmýšľajú nad príliš drahými oslavami, namiesto toho, aby uprednostnili vzájomnú lásku a jej právne a sviatostné usporiadanie pred ostatnými. Sú v nebezpečenstva dať sa pohltiť spoločnosťou konzumu a vonkajškovosti. To, na čom záleží, je láska, ktorá vás spája, posilnená a posvätená sviatostnou milosťou. Býva to znakom, že snúbenci málo žijú uprostred farského spoločenstva a svoje manželstvo, či faktické spolužitie považujú za svoju súkromnú záležitosť, ktorá nijako  nesúvisí so životom viery vo farskom spoločenstve.

Preto je pri bezprostrednej príprave dôležité objasniť snúbencom,  aby s veľkou hĺbkou prežili liturgické slávenie, a pomôcť im pochopiť a precítiť zmysel každého gesta. Pamätajme, že taký veľký záväzok ako ten, ktorý vyjadruje manželský súhlas, a jednota tiel, ktorá konzumuje manželstvo, keď ide o dvoch pokrstených, možno interpretovať len ako znamenie lásky Božieho Syna, ktorý sa stal človekom a spojil sa so svojou Cirkvou v zmluve lásky. V pokrstených sa slová a gestá premieňajú na výrazové prostriedky, ktoré vyjadrujú vieru. Telo s významami, ktoré Boh do neho vložil pri stvorení, sa stáva výrazovým prostriedkom vysluhovateľov sviatosti, vedomých si toho, že v manželskej zmluve sa prejavuje a uskutočňuje tajomstvo. Faktom je, že snúbenci niekedy nechápu teologickú a duchovnú vážnosť súhlasu, ktorá objasňuje zmysel všetkých nasledujúcich gest. Je dôležité zdôrazniť, že dané slová sa nesmú redukovať len na prítomnosť; znamenajú celok, ktorý zahŕňa aj budúcnosť: „až kým vás smrť nerozdelí“. Význam súhlasu ukazuje, že sloboda a vernosť si neprotirečia, ba dokonca sa navzájom podporujú tak v medziosobných, ako aj v spoločenských vzťahoch. Pomyslime si na škody, ktoré v spoločnosti globálnej komunikácie spôsobuje iniciácia nesplnených sľubov... Dodržanie daného slova a vernosť sľubu sa nedajú kúpiť ani predať. Nemožno ich nanútiť silou, ale ani zachovať bez obety.

Synodálni otcovia pripomínajú, že budúci manželia, príliš sústredení na deň sobáša, zabúdajú na to, že stoja pred záväzkom, ktorý trvá celý život. Treba im teda pomôcť pochopiť, že sviatosť je nielen jedným okamihom, ktorý následne odchádza do minulosti a do spomienok, ale trvalou skutočnosťou, pretože má vplyv na celý ich manželský život trvalým spôsobom. Plodivý význam sexuality, reč tela a gestá lásky prežívané v príbehu manželského páru sa stávajú neprerušenou kontinuitou liturgického jazyka a manželský život sa v určitom zmysle stáva liturgiou. Túto skutočnosť dosvedčujú staršie manželské páry, ktoré vedome žijú vo svojej každodennosti sviatosť manželstva, manželstvo v Pánovi.

Je vhodné meditovať nad biblickými čítaniami a tak obohatiť chápanie zmyslu prsteňov, ktoré si navzájom darujú, alebo iných znakov, ktoré sú súčasťou obradu. Pre snúbencov je dôležité, aby vstúpili do manželstva so záväzkom spolu sa modliť a modliť sa jeden za druhého, prosiť Boha o pomoc, aby boli verní a štedrí. Aby sa spolu pýtali Boha, čo od nich očakáva, a svoju lásku zasvätili pred obrazom Panny Márie. Tí, ktorí ich sprevádzajú pri príprave na manželstvo, by ich mali nasmerovať tak, aby vedeli prežívať tieto okamihy viery, ktoré im môžu priniesť mnoho dobra. Svadobná liturgia je jedinečný okamih, ktorý sa prežíva v rodinnom a spoločenskom kontexte slávnosti. Prvý z Ježišových zázrakov sa stal na svadobnej hostine v Káne: dobré víno Pánovho zázraku, ktoré obveseľuje zrod novej rodiny, je novým vínom zmluvy Krista s mužmi a ženami všetkých čias. Často má celebrant možnosť obrátiť sa na zhromaždenie tvorené ľuďmi, ktorí sa málo zúčastňujú na cirkevnom živote alebo patria do odlišného kresťanského vierovyznania, či iného náboženského spoločenstva. Je to vzácna príležitosť na ohlasovanie Kristovho evanjelia, pripomína Svätý Otec.

Je cenné, keď do bezprostrednej prípravy na prijatie sviatosti manželstva sú zapojené skúsenejšie manželské páry z farnosti a snúbencom sa ponúkne možnosť pokračovania v stretávaní sa v skupine aj po uzatvorení manželstva. Na začiatku to bývajú stretnutia s inými snúbencami a sprevádzajúcimi manželskými pármi. Budú sa rozprávať, zdieľať rôzne skúsenosti a ponúkať spoločenstvo, ako priateľstvo, v ktorom sa chcú vzájomne obohacovať. Hlbšie pochopiť jednotu manželov, ktorá sa uskutočňuje vo sviatosti manželstva. Práve odhalenie krásy sviatostného manželstva umožňuje snúbencom a mladým manželom otvoriť sa tomu projektu, ktorý tí starší manželia už s Božou pomocou uskutočňujú. Je zrejmé, že pri uskutočňovaní takéhoto projektu bezprostrednej prípravy musí pár cítiť vo svojom vnútri rovnakú vášeň, akú má Ježiš pre dobro ostatných; iba toto srdce a tento Ježišov pohľad môžu premeniť prípravu snúbencov na sviatosť manželstva a prijať misiu odovzdávania životného štýlu kresťanského manželstva. Nie sú potrebné veľké veci: stačí pozvanie domov na dobrú kávu, podebatovať a spriateliť sa. Väčšina z manželov si, bohužiaľ, myslí, že za uzavretie manželstva je zodpovedný iba kňaz a jeho spolupracovníci, s rizikom transformácie týchto prípravných ciest na zákonnú povinnosť, nie na zdieľanie milosti medzi manželmi. Práve takéto priateľské vzťahy medzi kresťanskými rodinami vytvárajú základné tkanivo farského spoločenstva, ktoré je a má byť rodinou rodín. Dôležitý je zážitok stretnutia rodín, ktoré sa rozhodli žiť zo sviatosti manželstva. Netreba čakať, že to budú rodiny dokonalé, ktoré sú schopné obdarovať iných. Sú to rodiny, ktoré prežívajú podobné ťažkosti, no už našli spôsob, ako ich prekonať. Postúpili v procese vzájomného rastu v láske prostredníctvom odpúšťania a každodenných prejavov nežnosti.

            Spomeňme si ako manželia na bezprostrednú prípravu pred prijatím sviatosti manželstva. Aké pocity sme pri nej mali, čo sme si z nej zapamätali, a čo poznačilo náš manželský a rodinný život. Boli v príprave zapojení aj starší skúsenejší manželia alebo spoločenstvo rodín, ktorých svedectvo sme si mohli všimnúť? Pouvažujeme nad tým, aké svedectvo vydávame o kráse kresťanského manželstva a rodiny svojim deťom? Ak sa nám vidí, že by sme niečo mali zlepšiť, skúsme na tom začať pracovať, nikdy nie je neskoro.

PREČÍTAJTE SI AJ:

RODINNÉ KATECHÉZY: Hľadať plnosť (1)

RODINNÉ KATECHÉZY: Božie slovo, spoločník na ceste (2)

RODINNÉ KATECHÉZY: Dom postavený na skale (3)

RODINNÉ KATECHÉZY: Plodnosť života (4)

RODINNÉ KATECHÉZY: Deti budujú veľkú rodinu (5)

RODINNÉ KATECHÉZY: Krok za krokom (6)

RODINNÉ KATECHÉZY: Neustále počúvať (7)

RODINNÉ KATECHÉZY: Ťažkosti môžu byť príležitosťou (8)

RODINNÉ KATECHÉZY: Príčiny krízy (9)

RODINNÉ KATECHÉZY: Zdravá sebakritika (10)

RODINNÉ KATECHÉZY: Smerom k novým výzvam (11)

RODINNÉ KATECHÉZY: Manželstvo bez Boha? (12)

RODINNÉ KATECHÉZY: Spiritualita a každodenný život (13)

RODINNÉ KATECHÉZY: Manželstvo ako povolanie (14)

RODINNÉ KATECHÉZY: Vzácny dar (15)

RODINNÉ KATECHÉZY: Znamenie Ježišovej prítomnosti (16)

RODINNÉ KATECHÉZY: Povolanie a odpoveď (17)

RODINNÉ KATECHÉZY: Prekonať všetko sebectvo (18)

RODINNÉ KATECHÉZY: Úplné sebadarovanie (19)

RODINNÉ KATECHÉZY: Prekonať možný zmätok (20)

RODINNÉ KATECHÉZY: Rast v manželskej láske (21)

RODINNÉ KATECHÉZY: Ustavičný rast lásky (22)

RODINNÉ KATECHÉZY: Doprajte si čas na dialóg (23)

RODINNÉ KATECHÉZY: Všetko dúfa, všetko vydrží (24)

RODINNÉ KATECHÉZY: Láska je plodná (25)

RODINNÉ KATECHÉZY: Láska je základom plodnosti (26)

RODINNÉ KATECHÉZY: Rodičia sú nástrojmi Božej lásky (27)

RODINNÉ KATECHÉZY: Význam plodnosti (28)

RODINNÉ KATECHÉZY: Neplánované tehotenstvo a adopcia (29)

RODINNÉ KATECHÉZY: Láska otca a matky (30)

RODINNÉ KATECHÉZY: Radostné svedectvo manželov a rodín (31)

RODINNÉ KATECHÉZY: Viesť snúbencov po ceste prípravy na manželstvo (32)

Podobné články

Počúvajte naživo

Dodajte energiu našim vysielačom
Dodajte energiu našim vysielačom
Vyzbieraných je 999 €

Celková čiastka

6000 €

Zostávajúci čas

14 dní

Aktuálny program

    Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.
    Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča
Darujte 2% Podporte vaše rádio Chcem byť patrónom Rádia Lumen

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies