TopTip

RODINNÉ KATECHÉZY: Ťažkosti môžu byť príležitosťou (8)

RODINNÉ KATECHÉZY: Ťažkosti môžu byť príležitosťou (8) zdroj foto: pixabay.com

19. marca 2021 sa začal rok reflexie nad odkazom synody o rodine, ktorý pápež František zhrnul v posynodálnej apoštolskej exhortácii Amoris laetitia – Radosť lásky. Povzbuďte sa katechézami Ladislava Csontosa.

Rok rodiny „Amoris laetitia“ je iniciatívou pápeža Františka, ktorej cieľom je osloviť každú rodinu v celom svete prostredníctvom niekoľkých duchovných, pastoračných a kultúrnych návrhov, ktoré je možné realizovať v rámci farností, diecéz, univerzít, cirkevných hnutí a rodinných združení.

Skúsenosť pandémie zdôraznila centrálnu úlohu rodiny ako domácej cirkvi a dôležitosť komunitných väzieb medzi rodinami. Takéto väzby robia z Cirkvi autentickú „rodinu rodín“ (Amoris laetitia, 87). Rodina si zaslúži rok osláv, aby mohla byť umiestnená v centre angažovanosti a starostlivosti o ňu zo strany každej pastoračnej a cirkevnej skutočnosti.

Pri tejto príležitosti sme pre vás v spolupráci s jezuitom prof. Ladislavom Csontosom pripravili krátke úvahy o rodine a vzťahoch v jej vnútri. Ako budovať svoju rodinu? Ktoré kroky viery by sme v rodine mali robiť spoločne? Čo si myslí pápež a Cirkev o úlohe rodín v dnešnom svete? Dozviete sa to v našom vysielaní vždy v sobotu o 15:50, keď bude úvahy vo vysielaní Rádia LUMEN interpretovať Radovan Pavlík, riaditeľ PRE LUMEN, n.o. Krátke úvahy o rodine budú dostupné vždy v sobotu aj v textovej podobe na webe lumen.sk., pravidelne od 24. apríla 2021.

Katechéza 12. júna 2021

Druhá kapitola apoštolskej exhortácie Amoris Laeitia má názov Skutočnosť a výzvy rodín. Poukazuje na manželský duchovný život, ktorý je zakorenený v samotnej sviatosti manželstva a v jej každodennom prežívaní. Ide teda o manželskú spiritualitu ako o nej hovorí napríklad Carlo Rochetta vo svojej knihe Mystika manželskej intimity, ktorá vyšla minulý rok v slovenskom preklade v Dobrej knihe. Keď hovoríme o duchovnosti a mystike, veľmi často si myslíme, že je to niečo mimo realitu každodenného života, čo človeka vytrháva zo sveta,  odcudzuje svetu a ktorá nezohľadňuje naše konkrétne telo. Je všeobecne rozšírená mienka, že  duchovný život sa pestuje predovšetkým v kláštoroch, v odlúčenosti od sveta a jeho každodenných starostí. Neraz aj samotní manželia sú v pokušení napodobňovať mníšsku spiritualitu, čo nezodpovedá ich životu vo svete. Nie je to však tak, v skutočnosti je možno žiť duchovným životom aj vo svete aj v každodennom manželskom a rodinnom živote, no spôsobom vlastným sviatosti manželstva. Je v tom výzva žiť v Božej prítomnosti všade a vo všetkých okolnostiach, ako píše sv. Pavol Apoštol: „Či teda jete, či pijete, či čokoľvek iné robíte, všetko robte na Božiu slávu“ (1 Kor 10,31). Skutočná duchovnosť vedie k úplnému životu v tele a s telom, v čase a na mieste, v ktorom sa nachádzame.

Amoris Laeitia  ponúka realistický pohľad na situáciu manželstva a rodiny v súčasnej kultúre, a z toho čerpá duchovné poučenie. Dramatický opis situácie nie je dôvodom k pesimizmu a beznádeji, ale výzvou čo najviac podporiť manželskú a rodinnú spiritualitu. Práve kresťanská viera a duchovný život manželov je protijedom na výzvy súčasnej zložitej kultúrnej a sociálnej situácie rodín. Protijed na jedy, ktoré cirkulujú v súčasnej spoločnosti a ohrozujú rodinu. Pán Ježiš, jeho Slovo a jeho milosť môžu zachrániť rodinu: bez neho niet spásy. V tomto smere vyzýva bod číslo 31: „Je zdravé venovať pozornosť konkrétnej skutočnosti, pretože „v dejinných udalostiach sa prejavujú aj požiadavky a podnety Ducha Svätého“, prostredníctvom ktorých „Cirkev môže hlbšie vniknúť do nevyčerpateľného tajomstva manželstva a rodiny“. Duch Svätý teda žiada nás kresťanov, najmä manželské páry, o niečo zvláštne, vniknúť do nevyčerpateľného tajomstva  sviatostného manželstva a rodiny. Pripomína, že konkrétne situácie sú výzvami Ducha Svätého, nie je dôvodom na rezignáciu, uspokojenie sa alebo letargiu, sú novým impulzom v konkrétnom živote tu a teraz v tejto konkrétnej rodine.

Pokračovaním čítania bodu číslo 31 stretávame dôležité potvrdenie, že v  Duchu Svätom: „Cirkev môže hlbšie vniknúť do nevyčerpateľného tajomstva manželstva a rodiny“. Akoby chcel Svätý Otec povedať,  že rodina podrobená skúškam v tejto historickej situácii dokáže ešte viac pochopiť tajomstvo, že Boh je skrytý v realite muža a ženy. Preto sa ťažkosti, nepriazeň osudu a kultúrne výzvy objavujú ako príležitosť na objavenie nevyčerpateľného tajomstva manželstva a rodiny, miesta, kam Boh vložil tajomstvo, aby svet fungoval.

Čítanie druhej kapitoly Amoris Laeitia  tak vedie manželský pár na cestu prehlbovania a duchovného rastu, aby boli tam, kde žijú, sprítomnením tajomstva Ježišovho. Aby boli Slovom stvoreným telom, prítomnosťou Ježiša, ktorý prináša spásu. Druhý vatikánsky koncil v pastorálnej konštitúcii o Cirkvi v súčasnom svete  Gaudium et Spes v bode číslo 48 o hlbokej jednote, ktorou je dôverné spoločenstvo manželského života a lásky, ktoré ustanovil Stvoriteľ a vybavil vlastnými zákonmi a ktoré je založené na manželskej zmluve, čiže na neodvolateľnom osobnom súhlase. Tak ľudským úkonom, ktorým sa manželia navzájom odovzdávajú a prijímajú, vzniká z Božieho rozhodnutia trvalá ustanovizeň, a to aj pred spoločnosťou. Tento posvätný zväzok v záujme manželov a ich potomstva, ako aj spoločnosti nezávisí od ľudskej svojvôle. Veď sám Boh je pôvodcom manželstva, ktoré sa vyznačuje rozličnými dobrami a cieľmi. Z tejto hlbokej osobnej jednoty muža a ženy odvodzuje všetko čo dôležité pre zachovanie ľudského rodu, pre osobné blaho a večný osud každého člena rodiny, ako aj pre dôstojnosť, stálosť, pokoj a šťastie rodiny i celej ľudskej spoločnosti. Samotná manželská ustanovizeň a manželská láska sú svojou prirodzenou povahou zamerané na plodenie a výchovu potomstva, v čom dosahujú akoby svoju korunu. Muž a žena, ktorí manželskou zmluvou „už nie sú dvaja, ale jedno telo“ (Mt 19, 6), si dôverným spojením svojich osôb a svojho konania preukazujú vzájomnú pomoc a službu, prežívajú zmysel svojej jednoty a čoraz plnšie ju dosahujú. Toto dôverné spojenie, čiže vzájomné darovanie sa dvoch osôb, ako aj dobro detí vyžadujú úplnú vernosť manželov a dôrazne požadujú ich nerozlučiteľnú jednotu.

Ježiš Kristus štedro požehnal túto mnohotvárnu lásku, vyvierajúcu z prameňa Božej lásky a utvorenú podľa vzoru jeho spojenia s Cirkvou. Lebo ako kedysi Boh vyšiel v ústrety svojmu ľudu zmluvou lásky a vernosti, tak teraz Spasiteľ ľudí a Ženích Cirkvi ide kresťanským manželom v ústrety sviatosťou manželstva. A naďalej zostáva s nimi, aby manželia jeden druhého vo vzájomnej oddanosti navždy verne milovali, ako si on zamiloval Cirkev a sám seba obetoval za ňu. Pravá manželská láska je zapojená do Božej lásky a vedie i obohacuje ju vykupiteľská moc Krista a spasiteľná činnosť Cirkvi, aby manželia boli účinne vedení k Bohu a aby sa im dostalo pomoci a povzbudenia pri vykonávaní vznešených otcovských a materských povinností. Kresťanskí manželia sú posilňovaní a posväcovaní osobitnou sviatosťou na úlohy a dôstojnosť svojho stavu. Jej pôsobením konajú svoje manželské a rodinné poslanie naplnení Kristovým Duchom, ktorý preniká celý ich život vierou, nádejou a láskou, a tak čoraz viac napredujú v zdokonaľovaní seba, vo vzájomnom posväcovaní, a teda aj v spoločnej oslave Boha. Keď sú rodičia prvými v dobrom príklade a rodinnej modlitbe, potom aj deti, ba všetci, ktorí žijú v rodinnom kruhu, ľahšie nájdu cestu k ľudskosti, spáse a svätosti. Manželia vyznačení dôstojnosťou otcovského a materského poslania majú svedomito plniť svoje vychovávateľské povinnosti, ktoré sa vzťahujú v prvom rade na nich, najmä čo sa týka náboženstva. Deti zasa ako živé údy rodiny vlastným spôsobom prispievajú k rastu svojich rodičov vo svätosti. Odplatia sa rodičom za dobrodenia vďačnosťou srdca, svojou láskou a dôverou a budú im pomáhať v ťažkostiach i v starobe, ako sa patrí na dobré deti. Kresťanská rodina – keďže má svoj pôvod v manželstve, ktoré je obrazom zmluvy lásky medzi Kristom a Cirkvou a účasťou na nej – má všetkým dávať najavo živú prítomnosť Spasiteľa vo svete a pravú povahu Cirkvi, jednak láskou, veľkodušnou plodnosťou, jednotou a vernosťou manželov, jednak láskyplnou spoluprácou všetkých svojich členov.“  

Spoločne v rodine sa zamyslime nad 48. bodom Gaudium et spes, ako sa snažíme každodenne uskutočňovať vzájomnú jednotu a ako vnímame prítomnosť Ježiša Krista v našej rodine. Podeľme sa o svoje skúsenosti a pokúsme sa hľadať formy, ktoré by lepšie zodpovedali nášmu každodennému životu.

PREČÍTAJTE SI AJ:

RODINNÉ KATECHÉZY: Hľadať plnosť (1)

RODINNÉ KATECHÉZY: Božie slovo, spoločník na ceste (2)

RODINNÉ KATECHÉZY: Dom postavený na skale (3)

RODINNÉ KATECHÉZY: Plodnosť života (4)

RODINNÉ KATECHÉZY: Deti budujú veľkú rodinu (5)

RODINNÉ KATECHÉZY: Krok za krokom (6)

RODINNÉ KATECHÉZY: Neustále počúvať (7)

Podobné články

Počúvajte naživo

Dodajte energiu našim vysielačom
Dodajte energiu našim vysielačom
Vyzbieraných je 999 €

Celková čiastka

6000 €

Zostávajúci čas

13 dní

Aktuálny program

    Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.
    Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.
    Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča
Darujte 2% Podporte vaše rádio Chcem byť patrónom Rádia Lumen

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies