TopTip

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Boh je ako otec (20)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Boh je ako otec (20) zdroj foto: pexels.com

Na vlnách Rádia LUMEN vám každú sobotu prinášame úvahy pre manželov od jezuitu Ladislava Csontosa. Prijmite aj vy pozvanie nájsť si 10 minút týždenne pre svoju rodinu.

V novom cykle slovenského katolíckeho rádia dostanú priestor krátke úvahy o manželstve, rodine a vzťahoch. Ich autorom je jezuita Ladislav Csontos. „Miloš Lichner, spolubrat jezuita a prorektor pre vonkajšie vzťahy Trnavskej univerzity v Trnave, ma nahovoril urobiť krátke zamyslenie na tému manželstva a rodiny, ako určitý popularizačný výstup z nášho projektu pre rodiny,“ vysvetľuje páter Csontos.  Pri tvorbe zamyslení myslel najmä na rodiny v čase koronavírusu, ktoré potrebujú duchovnú podporu. „Verím, že tieto úvahy budú určitou ponukou duchovnej obnovy pre katolícke rodiny. Okrem načrtnutých tém sa venujem aj vzťahu k starým rodičom a vnútornému životu rodiny,“ dodáva jezuita Ladislav Csontos, ktorý pôsobí aj na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.  

Na úvod je pripravených 31 zamyslení, v ktorých sa rozoberajú témy z každodenného rodinného života. Poslucháči sa okrem iného dozvedia viac o kresťanskom manželstve, ktoré nie je súkromnou záležitosťou. Viaceré vydania sa dotknú citlivej témy vzájomného odpúšťania si. Autor krátkych povzbudení pre rodiny sa nebráni ani konfrontácii s modernými trendmi a chúlostivými záležitosťami v rodine. Reč bude aj o obývačke a sledovaní televízie, neželanom tehotenstve, zdravotne postihnutom dieťati v rodine alebo o rozvedených katolíkoch, ktorí žijú v novom nesviatostnom manželstve...

Katechéza 12. septembra 2020

V biblickom obraze Boha ako otca sa odzrkadľuje jeho spasiteľná neha voči svojmu ľudu. Obraz otca sa používa už v Starom zákone, no až v Novom zákone dostáva svoju plnosť. Prorok Jeremiáš  vyjadruje presvedčenie, že Boh je  Izraelov otec a Efraim je jeho prvorodený (porov. Jer 31,9). Starozákonná viera pripomína, že Boh je otec Izraela, ako jeho pastier, žena, matka, kráľ, útočište spásy. V evanjeliách však Ježiš vždy hovorí o Bohu ako o Otcovi, ktorý je na nebesiach, pritom rozlišuje môj Otec, váš Otec a do Otčenáša vkladá slovo náš. Svätý apoštol Pavol pomenúva Boha ako „Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista“ (Rim 15,6). Na rozdiel od antických a orientálnych mytológií Boh nie je ani muž ani žena, odlišuje sa od človeka, presahuje človeka, no ľudské vlastnosti používa Božie zjavenie na priblíženie Boha človekovi prostredníctvom zrozumiteľných obrazov. K takýmto obrazom patrí aj obraz otca. Biblia hovorí o Bohu Stvoriteľovi ako o tom, od ktorého pochádza všetko, čo jestvuje. Človek však pochádza  iným vyšším spôsobom, lebo je stvorený na Boží obraz a podobu a je obdarený  osobným vzťahom k Bohu. Boh s ním od samého počiatku nadväzuje dialóg. On je pôvodcom, hlavou všetkého stvorenia, v ňom má základ každé príbuzenstvo. Tak to vnímal Izrael, že Boh je Bohom jeho praotcov, Abraháma, Izáka a Jakuba, Boh ktorý je starostlivý,  zhliada na utrpenie a poníženie svojho ľudu v Egypte. Žalmista volá: »Ty si môj otec, môj Boh a útočište mojej spásy.« (Ž 89,27). Tak sa odhaľuje jeho láskavá nežnosť, „Ako sa otec zmilúva nad deťmi, tak sa Pán zmilúva nad tými, čo sa ho boja.“ (Ž 103,13) Prorok Ozeáš hovorí: „Keď bol Izrael mladý, miloval som ho a z Egypta som povolal svojho syna. A ja som vodil Efraima, vzal som si ich na ramená, no nezbadali, že ich opatrujem. Povrazmi ľudskosti som ich tiahol, lanami lásky; bol som, ako kto dvíha jarmo ponad ich líca, a skláňal som sa k nemu chovať ho.“ (Oz 11, 1.3-4).

Vrchol zjavenia Boha ako Otca nachádzame v pätnástej kapitole Evanjelia podľa svätého Lukáša v podobenstvách o Božom milosrdenstve.  Evanjelium hovorí o otcovi a jeho vzťahu k stratenému synovi: „Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec, a bolo mu ho ľúto“, pretože ho vyčkával a so všetkou starostlivou nehou ho každodenne vyzeral, či sa už syn vracia. Otec očakával návrat syna a tak, keď ho zbadal „pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho.“ Syn si počas cesty svojho návratu starostlivo pripravoval slová, ktoré povie svojmu otcovi: „Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojím synom. Prijmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov.“  No otec ho nenechal hovoriť, ale ho zahrnul objatím a bozkami. Toto Ježišovo podobenstvo nám dáva pochopiť Boha nášho Otca, ktorý nás vždy čaká. To je veľmi dôležité aj v rodine, aby otcovia pamätali na túto úlohu, byť pre ňu oporou, ako tí, ktorí očakávajú svojich blízkych, manželku a deti.

Otec je obrazom nezištnej lásky, ktorá vytvára priestor pre odpustenie. Mužnosť, otcovstvo si vyžaduje skúsenosť prijatia odpustenia od Boha, nezištného ospravedlnenia – nie pre naše zásluhy. Uvedomiť si, že nás zasiahla láska, ktorá predchádza každý náš čin; ktorá vždy ponúka novú príležitosť, podnecuje, stimuluje. Ak prijmeme to, že Božia láska je bez podmienok, že Otcova náklonnosť sa nekupuje ani sa za ňu neplatí, dokážeme milovať napriek všetkému a odpúšťať druhým, aj keď boli voči nám nespravodliví. Inak náš život v rodine prestane byť miestom porozumenia, sprevádzania a stimulovania, a stane sa miestom neustáleho napätia a vzájomného trestania. Trestanie nie je poslaním otca, ale láska, ktorá je bez podmienok. Otec v rodine sa otvára rastu lásky a je protagonistom pedagogiky lásky, ktorá postupne dozrieva a dáva jej plodnosť v trpezlivosti. Nik nie je trpezlivejší ako Boh Otec a nik nevie chápať a čakať lepšie ako práve on. On nás neustále pozýva urobiť krok dopredu, ale nevyžaduje hneď úplnú odpoveď, ak sme ešte neprešli cestu, ktorá takúto odpoveď umožňuje. Jednoducho túži po tom, aby sme s úprimnosťou pozerali na náš život a bez pretvárky mu ho predkladali pred jeho oči; aby sme boli ochotní ďalej rásť a prosili ho o to, čo ešte sami nedokážeme dosiahnuť. 

Tu je dobré, aby muži a otcovia hľadali svoju veľkosť a poslanie vo svojich rodinách. Byť na prvom mieste oporou svojim manželkám, keď majú pocit, že už nevládzu, že je toho na ne veľa, neznesiteľne veľa, aby boli schopní nielen povedať: „Neboj sa, som pri tebe a spolu to zvládneme,“ ale aj konkrétnou pomocou a objatím to potvrdiť. To nemajú byť len pekné slová, city, ale aj skutky vyjadrujúce empatiu a posilu. To isté je aj vo vzťahoch voči deťom, otec je láskavý a trpezlivý, milujúci bez podmienok, nie až vtedy, keď deti plnia jeho predstavy a príkazy. Úlohou otca nie je len zarábať peniaze a postarať sa o materiálne zabezpečenie rodiny, prípadne o to, aby deti chodili na vyučovanie náboženstva, ale aj poskytnúť rodine skúsenosť milujúceho a obetavého otca, ktorý svoje záľuby a koníčky dal na posledné miesto, za vzťah k manželke a deťom, k práci a širšej rodine. Spomenuté podobenstvo z Evanjelia podľa svätého Lukáša poukazuje na jeden dôležitý princíp výchovy a to, že vychovávajú predovšetkým príklady a osobné skúsenosti. Slová sú iba na to, aby vyjadrili, že sa tu deje niečo, čo sa slovami nedá vyjadriť, to treba jednoducho zažiť. Silu otcovho odpúšťajúceho objatia sa pokúsili vyjadriť mnohí umelci a stále zostáva bohatým prameňom pre meditáciu, pre sprítomnenie tejto udalosti. Tak je to aj v našom živote, že máme určité spomienky na skúsenosť svojich otcov, príjemné i nepríjemné, radostné i bolestné. Je dobré nájsť dobré a povzbudzujúce skúsenosti so svojimi otcami, keď sme mohli zažiť, že sú oporou matke a deťom.

Muži by sa mohli celkom osobne zamyslieť nad skúsenosťou so svojím otcom, či by v ňom mohli vybadať črty Boha, Otca nášho Pána Ježiša Krista, a či aj sami odzrkadľujú tento obraz.

Podeliť sa spoločne v rodine o zážitky, keď mali skúsenosť so svojimi otcami, že sú obrazom Boha, Otca nášho Pána Ježiša Krista a pomodliť sa za otcov, aby takými boli.

PREČITAJTE SI AJ:

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Katolícke manželstvo (1)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Otvoriť sa a zotrvať v láske (2)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Nežime len v súkromí (3)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Keď nemáme čas na modlitbu (4)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Jedno srdce a jedna duša (5)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Dôležité spoločné stolovanie (6)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Odpúšťanie v rodine (7)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Vedieť požiadať o odpustenie (8)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Ako vyťažiť z rozdielov (9)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Cestovanie s Ježišom (10)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Prečo sledovať televíziu spoločne (11)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Kultivovať jednotu manželov (12)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Dôležitý manželský bozk (13)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Rodina na prvom mieste (14)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Sväté písmo v rodine (15)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Odovzdávanie viery (16)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Prítomnosť muža vo výchove (17)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Povolanie ku svätosti (18)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Neha (19)

Podobné články

Počúvajte naživo

Aktuálny program

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Akcia s Prodomom

Prodom - projekty domov
ponúka viac ako 880 projektov rodinných domov.

V prípade že do poznámky pri objednávke uvediete
"RADIO LUMEN"
automaticky získavate 5% zľavu na vybraný projekt domu.

Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.