TopTip

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Povolanie ku svätosti (18)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Povolanie ku svätosti (18) zdroj foto: pexels.com

Na vlnách Rádia LUMEN vám každú sobotu prinášame úvahy pre manželov od jezuitu Ladislava Csontosa. Prijmite aj vy pozvanie nájsť si 10 minút týždenne pre svoju rodinu.

V novom cykle slovenského katolíckeho rádia dostanú priestor krátke úvahy o manželstve, rodine a vzťahoch. Ich autorom je jezuita Ladislav Csontos. „Miloš Lichner, spolubrat jezuita a prorektor pre vonkajšie vzťahy Trnavskej univerzity v Trnave, ma nahovoril urobiť krátke zamyslenie na tému manželstva a rodiny, ako určitý popularizačný výstup z nášho projektu pre rodiny,“ vysvetľuje páter Csontos.  Pri tvorbe zamyslení myslel najmä na rodiny v čase koronavírusu, ktoré potrebujú duchovnú podporu. „Verím, že tieto úvahy budú určitou ponukou duchovnej obnovy pre katolícke rodiny. Okrem načrtnutých tém sa venujem aj vzťahu k starým rodičom a vnútornému životu rodiny,“ dodáva jezuita Ladislav Csontos, ktorý pôsobí aj na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.  

Na úvod je pripravených 31 zamyslení, v ktorých sa rozoberajú témy z každodenného rodinného života. Poslucháči sa okrem iného dozvedia viac o kresťanskom manželstve, ktoré nie je súkromnou záležitosťou. Viaceré vydania sa dotknú citlivej témy vzájomného odpúšťania si. Autor krátkych povzbudení pre rodiny sa nebráni ani konfrontácii s modernými trendmi a chúlostivými záležitosťami v rodine. Reč bude aj o obývačke a sledovaní televízie, neželanom tehotenstve, zdravotne postihnutom dieťati v rodine alebo o rozvedených katolíkoch, ktorí žijú v novom nesviatostnom manželstve...

Katechéza 29. augusta 2020

18. Povolanie ku svätosti

Cirkev si uctieva veľké zástupy mučeníkov a vyznávačov, medzi nimi je mnoho biskupov, kňazov, zasvätených panien, vdov, významných teológov, panovníkov, rehoľníkov, vychovávateľov, zakladateľov inštitútov zasväteného života. No medzi kanonizovanými svätými je len veľmi málo katolíckych manželských párov, alebo rodín. V minulosti sa úsilie o kresťanskú dokonalosť ako i kresťanská spiritualita a kresťanský životný štýl sústreďovali v mníšskom a rehoľnom spôsobe života, a tak vznikali tretie rády ako určité formy prenosu tejto spirituality do sveta, do života rodín. Celý liturgický rok mal akési dve línie, jedna bola tá prístupná vzdelaným klerikom a mníchom v kláštoroch a druhá pre jednoduchý, často negramotný ľud. V tejto druhej línii bol celý liturgický rok sprevádzaný rozličnými formami ľudovej zbožnosti, ktorá sa ustálila do ľudových zvykov, do určitej kultúrnej mentality, a tak tvorila sociálne pozadie rodinného života. Bola spojená s každodenným životom zväčša pastierskeho a roľníckeho ľudu. Zmenou gramotnosti sa otvoril širší prístup veriacich laikov k liturgii, ktorá síce bola ešte vždy slávená v latinčine, ale postupne sa stával zrozumiteľnou vďaka vhodným modlitbovým knihám, medzi ktorými u nás vynikali Radlinského Nábožné výlevy. Príchodom modernej a postmodernej kultúry sa toto kultúrne pozadie rozrušilo a v mnohých ohľadoch aj stratilo.

Druhý vatikánsky koncil reagoval na celkovú kultúrnu zmenu a priniesol zásadný impulz pre obnovu kresťanského životného štýlu, keď vo vieroučnej konštitúcii Lumen gentium hovorí o kresťanskom životnom štýle, ktorým je vlastne všeobecné povolanie ku svätosti. „Všetci veriaci v Krista, akéhokoľvek stavu a postavenia, sú povolaní na plnosť kresťanského života a na dokonalosť v láske. Táto svätosť vedie i v pozemskej spoločnosti k ľudskejšiemu životu. Na dosiahnutie tejto dokonalosti nech veriaci používajú sily, ktoré dostali podľa miery Kristovho daru, nech nasledujú jeho príklad a stávajú sa mu podobní, aby poslušní vo všetkom Otcovej vôli, celou dušou sa oddali Božej sláve a službe blížnemu. Svätosť Božieho ľudu tak prinesie hojné ovocie, ako o tom v dejinách Cirkvi vynikajúco svedčia životy toľkých svätých.“ (LG 40) Je to impulz k tvorivosti, nie hotový návod. Koncil sa opiera pritom najmä o biblické texty: „Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás.“ (Jn 13,34); „Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec“ (Mt 5, 48); „Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť.“ (Kol 3,12), ktoré sú adresované všetkým v Krista veriacim.

Sám Ježiš poukazuje na veľkosť a nerozlučiteľnosť manželstva a zároveň žiada od všetkých dosahovanie zrelosti, aby zdieľali jeho životný štýl. Môže sa zdať, že človek je tak postavený pred voľbu, buď rodina alebo Boh. Rodina je rovnako cestou k plnosti života s Bohom ako aj zasvätený život, lebo obe povolania pramenia z toho istého povolania, ktoré sa dostalo každému veriacemu v krste. V kontexte evanjelia je povolanie chápané ako všeobecné pravidlo na  posilnenie kresťanského spoločenstva a doplnenie síl pre každého jednotlivca v ňom. Takisto to možno vnímať aj v problematike nesenia svojho kríža na ceste za Ježišom, pričom musíme Ježiša milovať viac ako svojich najbližších a dokonca i samých seba. S tým je však spojených mnoho prekážok a bolestí (porov. Mt 10,34-39). To platí rovnako v manželstve i v zasvätenom živote. Túto istú myšlienku nachádzame aj v momentoch povolania rôznych ľudí v evanjeliu (Lk 9, 59-62). Ježiš bol prvý, ktorý opustil ponajprv svojho nebeského Otca, keď prišiel na Zem a potom aj svoju pozemskú rodinu v Nazarete. Dokonca u Matúša nachádzame miesto, keď Ježiš vyhlasuje za svoju rodinu všetkých čo plnia vôľu jeho Otca, čo sa navonok javí jeho blízkym ako prejav pomätenia. Tým však vytvára novú rodinu zo všetkých svojich nasledovníkov. Prostredníctvom Ježišovho svedectva sa na jednej strane človek dostáva bližšie k nemu a na druhej strane sa tým, že sa akoby vzdal svojich najbližších, ich získa ešte v kontexte väčšej a novej rodiny, ktorá sa zvyčajne realizuje vo farskom spoločenstve.

Základy účasti rodiny na bytí a poslaní Cirkvi, ako spoločenstva spásy sú viaceré ale úzko spojené. Po prvé, je to krst manželov a detí, ktorý konštituuje osoby ako údy Kristovho tajomného tela, ktorým je Cirkev. Po druhé, sviatosť birmovania, ktorá posilňuje Božie deti darom Ducha Svätého, aby boli svedkami Krista. Po tretie, sviatosť manželstva, ktorá špecifikuje krstný a birmovný charakter charizmou manželstva, ktorá zasväcuje manželov Kristovi, a tým otvára prameň manželskej lásky. Po štvrté, milosť sviatostného manželstva spôsobuje podobne ako trojičné „spoločenstvo osôb“ vnútornú plodnosť, prostredníctvom vyliatia Ducha Svätého, v rodine manželské vzťahy, otcovstva, synovstva, bratstva a sesterstva. (porov. FC 15) Je zrejmé, že nesmieme zabúdať na organický vzťah medzi manželstvom, Eucharistiou a sviatosťou zmierenia, ktorý je podmienkou pre trvalú aktualizáciu vyliatia Ducha Svätého v manželstve. (porov. FC 57-58)

Kresťanské manželstvo je veľký akt viery a lásky: svedčí o odvahe veriť v krásu stvoriteľského činu Boha a žiť tú lásku, ktorá poháňa ísť ďalej, prekračovať seba samých ako aj samotnú rodinu. Kresťanské povolanie milovať bezvýhradne a bez miery je to, na čom sa s Kristovou milosťou zakladá aj slobodný súhlas, ktorý ustanovuje manželstvo. To sa môže naplno uskutočňovať iba v živom farskom spoločenstve, ktoré všemožne podporuje rozvoj rodinnej spirituality a kresťanského životného štýlu manželstva a rodiny. Všetci katolícki manželia a všetky rodiny sú tak povolané k plnosti kresťanského života, čiže ku svätosti.

Zamyslime sa celkom osobne nad skutočnosťou svojho osobného povolania k plnosti kresťanského života, čiže ku svätosti v krste a v sviatostnom manželstve, či sme si ho vedomí a snažíme sa ho aj uskutočňovať.

Spoločne v rodine sa podeľme o svoju konkrétne túžby po plnosti kresťanského života, teda po svätosti našej rodiny a o konkrétne prostriedky, ktoré nám v tom pomáhajú, alebo by mohli pomáhať.

PREČÍTAJTE SI AJ:

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Katolícke manželstvo (1)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Otvoriť sa a zotrvať v láske (2)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Nežime len v súkromí (3)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Keď nemáme čas na modlitbu (4)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Jedno srdce a jedna duša (5)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Dôležité spoločné stolovanie (6)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Odpúšťanie v rodine (7)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Vedieť požiadať o odpustenie (8)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Ako vyťažiť z rozdielov (9)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Cestovanie s Ježišom (10)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Prečo sledovať televíziu spoločne (11)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Kultivovať jednotu manželov (12)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Dôležitý manželský bozk (13)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Rodina na prvom mieste (14)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Sväté písmo v rodine (15)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Odovzdávanie viery (16)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Prítomnosť muža vo výchove (17)

Podobné články

Počúvajte naživo

Aktuálny program

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Akcia s Prodomom

Prodom - projekty domov
ponúka viac ako 880 projektov rodinných domov.

V prípade že do poznámky pri objednávke uvediete
"RADIO LUMEN"
automaticky získavate 5% zľavu na vybraný projekt domu.

Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.