TopTip

Sväté písmo a jeho božské a ľudské aspekty

Sväté písmo a jeho božské a ľudské aspekty

Vo svojej prozreteľnosti Boh naplánoval odovzdávanie svojho zjavenia aj v písomnej podobe. To by dávalo príležitosť uchovať jeho zjavenie bez zmeny a odovzdávať ho z generácie na generáciu v celej histórii ľudstva. Bohom inšpirovaní ľudia prepísali Božie slovo a vytvorili Bibliu (z gréckeho biblia, čo značí knihy), ktorú nazývame Sväté písmo. „Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné“ (2Tim 3, 16). Sväté písmo je Božie slovo adresované každému človeku. Preto je platné v každom čase a na každom mieste. Sväté písmo je zbierkou z vnuknutia Svätého Ducha svätými ľuďmi napísaných kníh, ktoré Kristova cirkev prijala a uchováva ako Božie slovo. Tieto knihy tvoria kánon Svätého písma, ktorý Cirkev určila vo svetle apoštolskej Tradície. Tento kánon zahŕňa 47 kníh Starého zákona a 27 kníh Nového zákona.

Starý zákon obsahuje zjavenie, ktoré Boh dal ľudstvu od počiatku sveta po príchod Spasiteľa. Starý zákon zahrňuje: pentateuch (Genezis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronómium); historické knihy (Jozue, Sudcovia, Rút, dve knihy Samuelove, dve knihy Kráľov, dve knihy Kroník, Ezdráš, Nehemiáš, Tobiáš, Judita, Ester a dve knihy Machabejcov); poetické knihy (Jób, Žalmy, Príslovia, Kazateľ, Pieseň piesní, Múdrosť a Sirachovec) a prorocké knihy (Izaiáš, Jeremiáš, Náreky Jeremiáša, Baruch, List Jeremiáša, Ezechiel, Daniel, Ozeáš, Joel, Amos, Abdiáš, Jonáš, Micheáš, Nahum, Habakuk, Sofoniáš, Ageus, Zachariáš a Malachiáš). Dávidove žalmy sa používajú na všetkých bohoslužbách Cirkvi, zatiaľ čo vybrané texty z ostatných kníh sa používajú ako čítania na večierňach a hodinkách.

Sväté písmo Nového zákona obsahuje zjavenie, ktoré Boh dal ľudstvu skrze svojho jednorodeného Syna Ježiša Krista a jeho apoštolov. Skladá sa z 27 kníh: štyri evanjeliá podľa Matúša, Marka, Lukáša a Jána, ktoré ohlasujú Kristov pozemský život a náuku; Skutky apoštolov, ktoré opisujú rast Kristovej cirkvi, hlavne službu a kázanie najvyšších apoštolov Petra a Pavla; štrnásť listov svätého apoštola Pavla (jeden Rimanom, dva Korinťanom, po jednom Galaťanom, Efezanom, Filipanom, Kolosanom, dva Solúnčanom, dva Timotejovi, po jednom Titovi, Filemonovi a Hebrejom); sedem katolíckych [univerzálnych, všeobecných] listov, ktoré napísali ďalší apoštoli rôznym kresťanským spoločenstvám (jeden Jakub, dva Peter, tri Ján a jeden Júda); a Zjavenie Jána Teológa.

Božské a ľudské aspekty Sväté písma

Plnosťou Božieho zjavenia je Ježiš Kristus, Bohočlovek, v ktorom spolu s ľudskou prirodzenosťou „telesne prebýva celá plnosť božstva“ (Kol 2, 9). Ako sú božská a ľudská prirodzenosť neoddeliteľne spojené v Kristovi, tak sa nám vo Svätom písme odovzdáva božské Božie slovo ľudským jazykom. Božie slová, vyjadrené v ľudských slovách, sa prispôsobili ľudskému jazyku, rovnako ako Slovo večného Otca, keď vzalo na seba krehké ľudské telo, žilo ako ľudské bytie.  „Božie slovo preniká celé Sväté písmo. Toto jedno Slovo zaznieva z úst všetkých posvätných služobníkov; toto Slovo, ktoré bolo u Boha od počiatku, nevyžaduje slabiky, pretože toto Slovo nie je závislé na čase.“ 

Pri čítaní a vysvetľovaní Svätého písma Cirkev má stále na zreteli dva dôležité rozmery: božský a ľudský. Opomenutie ľudského rozmeru Svätého písma vedie k literalizmu [doslovnému čítaniu], v ktorom sa ľudským formám odovzdávania Božieho slova pripisuje božský charakter. Na druhej strane, odmietnutie božského rozmeru redukuje Sväté písmo na obyčajné historicko-literárneho dielo.

Zdroj: Christ - our Pascha

Podobné články

Počúvajte naživo

Aktuálny program

    Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Akcia s Prodomom

Prodom - projekty domov
ponúka viac ako 880 projektov rodinných domov.

V prípade že do poznámky pri objednávke uvediete
"RADIO LUMEN"
automaticky získavate 5% zľavu na vybraný projekt domu.

Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.