TopTip

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Doučovať deti? (39)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Doučovať deti? (39) zdroj foto: pexels.com

Na vlnách Rádia LUMEN vám každú sobotu prinášame úvahy pre manželov od jezuitu Ladislava Csontosa. Prijmite aj vy pozvanie nájsť si 10 minút týždenne pre svoju rodinu.

V cykle slovenského katolíckeho rádia dostanú priestor krátke úvahy o manželstve, rodine a vzťahoch. Ich autorom je jezuita Ladislav Csontos. „Miloš Lichner, spolubrat jezuita a prorektor pre vonkajšie vzťahy Trnavskej univerzity v Trnave, ma nahovoril urobiť krátke zamyslenie na tému manželstva a rodiny, ako určitý popularizačný výstup z nášho projektu pre rodiny,“ vysvetľuje páter Csontos.  Pri tvorbe zamyslení myslel najmä na rodiny v čase koronavírusu, ktoré potrebujú duchovnú podporu. „Verím, že tieto úvahy budú určitou ponukou duchovnej obnovy pre katolícke rodiny. Okrem načrtnutých tém sa venujem aj vzťahu k starým rodičom a vnútornému životu rodiny,“ dodáva jezuita Ladislav Csontos, ktorý pôsobí aj na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.  

Ide o súbor zamyslení, v ktorých sa rozoberajú témy z každodenného rodinného života. Poslucháči sa okrem iného dozvedia viac o kresťanskom manželstve, ktoré nie je súkromnou záležitosťou. Viaceré vydania sa dotknú citlivej témy vzájomného odpúšťania si. Autor krátkych povzbudení pre rodiny sa nebráni ani konfrontácii s modernými trendmi a chúlostivými záležitosťami v rodine. 

Katechéza 30. januára 2021

            Výskumy ukazujú, že veľa rodičov venuje svoj čas doučovaniu svojich detí v rozličných predmetoch. V popredí ich záujmu je, aby deti boli čo najlepšie pripravené do života, čo vidia v dobrých výsledkoch v škole. Povzbudzujú ich vo výkone a neraz zabúdajú, že deti nemusia byť na všetky predmety rovnako nadané a ani ich tie predmety nemusia baviť.  Problémom býva aj schopnosť priblížiť sa detskému spôsobu chápania. V minulosti bolo dobrou praxou, že slabších žiakov doučovali ich šikovnejší spolužiaci, ktorí látku dobre zvládali a dokázali ju svojim rovesníkom lepšie vysvetliť ako dospelí. Tento spôsob doučovania bol obohatením, pre jedných i druhých, slabší žiaci sa zlepšili a tiež aj tí lepší sa zlepšili, lebo si látku nielen zopakovali a dokázali ju vysvetliť aj druhému. Boli síce len o niečo málo lepší, no obaja sa zlepšovali, okrem toho vytvárali medzi sebou priateľské vzťahy, ktoré niekedy pretrvali na celý život. Dôležité je pritom, aby učitelia i rodičia mali na mysli rozvoj schopností a nadania dieťaťa. Nie z každého dieťaťa, ktoré má hudobný sluch sa musí stať husľový virtuóz. Nie z každého, ktoré má výtvarný či športový talent sa musí stať vrcholový výtvarník či športovec. Nie z každého, ktoré má nadanie na matematiku a fyziku sa musí stať atómový fyzik. Aj iné povolania sú čestné a potrebné, keď ich človek robí rád a cíti sa v nich naplnený. Môže to byť práca remeselníka, farmára, lekára, ekonóma, predavačky, kaderníčky, kuchára a mohli by sme menovať ďalej a ďalej. Dôležité je, aby dieťa rozvinulo svoje schopnosti a robilo v budúcnosti to, čo ho bude baviť a čím sa dokáže uživiť.

            V jednej oblasti sa však ukazuje doučovanie alebo lepšie doučovanie sa rodičov nenahraditeľné. Už sme hovorili o tom, že odovzdávanie viery začína v rodine a to od okamihu krstu, keď rodičia prvýkrát poznačili svoje dieťa znakom kríža. Už v predškolskom veku sa dieťa zapája do praxe viery v rodine a učí modliť sa. Po nástupe do školy ho rodičia zapíšu na vyučovanie náboženstva, no tým nekončí ich poslanie pri odovzdávaní viery. Naďalej v ňom hrajú prvoradú úlohu, pri ktorej im pomáhajú katechéti a aj kňazi. Na hodinách náboženstva prijímajú katechézu zodpovedajúcu ich veku a chápaniu. Postupne vnikajú do základných právd viery, ktoré sú obsiahnuté v jednotlivých článkoch apoštolského vyznania viery a z neho nasledujúceho životného štýlu, ktoré je formovaný desatorom Božích prikázaní. Prehlbujú sa v modlitbe a pripravujú sa na prijatie ďalších sviatostí kresťanskej iniciácie - eucharistie a birmovania. Toto obdobie je výzvou pre rodičov, aby si spolu s deťmi obnovili a prehĺbili vieru katechumenátnou cestou. Často už zabudli jednotlivé články viery, alebo im vybledli a neraz ich vedomosti zostali v tejto oblasti na detskej úrovni. V Taliansku v Milánskej arcidiecéze je rozvinutý nasledovania hodný program spoločného odovzdávania viery v rodinách a na hodinách katechizmu v školách. Základom je mesačné stretnutie rodičov s katechétmi, pri ktorom sa vzájomne oboznámia s témami katechéz na nasledujúci mesiac. V skupinách si zdieľajú svoje skúsenosti z prežívania príslušného článku viery v živote rodiny. Deti majú v tom čase program s animátormi.

            Aj tam, kde ešte nie je takýmto alebo podobným spôsobom rozvinutá spolupráca medzi rodinou a školou, je možné, aby si rodičia prehĺbili svoju vieru spoločným štúdiom napríklad katechizmu  YOUCAT - KATECHIZMUS KATOLÍCKEJ CIRKVI PRE MLADÝCH, ktorý je spracovaný pre stredoškolákov a vysokoškolákov. Táto vynikajúca pomôcka je dokonca prístupná v slovenskom preklade na internete. Najmä pre tých, ktorí mali náboženstvo iba na základnej škole a prípadne aj na strednej jeden-dva roky... Je to neoceniteľná príručka s programom na pravidelné stretávanie sa manželských párov, ktoré majú zhruba rovnako staré deti, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie a na birmovku. Zmyslom tohto štúdia a vzájomného zdieľania sa nie je naučiť deti to, čo je v tomto katechizme pre už dospelých, ale sprevádzať deti na ceste rastu a dozrievania vo viere. Aj rodičia si takto uvedomia, že viera je život, o ktorý sa treba ustavične starať, aby rástol, lebo o všetko živé, keď sa prestaneme starať, začne odumierať. Ak sa o život staráme, rozvíja sa, rastie a prináša ovocie. Deti celkom ľahko vybadajú, že rodičia považujú vieru za kľúčovú v ich živote a prijmú, že aj v ich živote má kľúčové postavenie. Vidia, že rodičia sa vzdelávajú vo viere a aj oni chápu, že sa vo viere treba vzdelávať. Vidia, že rodičia sa stretávajú s inými veriacimi rodičmi, aby sa vzájomne povzbudili a obohatili vo viere, aj oni sa chcú celkom prirodzene združovať s inými veriacimi deťmi, aby sa obohatili vo viere.

            Sú farnosti, v ktorých fungujú už dlho spoločenstvá kresťanských rodín na báze týždenných stretnutí. Na nich sa spoločne venujú modlitbe, čítaniu Svätého písma a jeho aplikácii do života rodiny, vzdelávaniu vo viere a rozličným témam spoločného života, vzájomnej komunikácie, výchovy a vzájomnej pomoci. Z týchto rodín už vyrástli nové rodiny, v ktorých viera je prirodzenou súčasťou ich každodenného života.  Takéto rodiny sa stávajú protagonistami novej evanjelizácie. Tak ako si to želá Druhý vatikánsky koncil a všetci nasledujúci pápeži. Kresťanskí manželia sú si navzájom, pre svoje deti a aj pre ostatných členov rodiny spolupracovníkmi milosti a svedkami viery. Sú prvými vierozvestcami a vychovávateľmi svojich detí. Slovom i príkladom ich priúčajú kresťanskému a apoštolskému životu, múdro im pomáhajú pri voľbe povolania a v prípade, že u nich objavia duchovné povolanie, napomáhajú mu so všetkou starostlivosťou. Kresťanské rodiny, ktoré dôsledne žijú podľa evanjelia a sú vzorom kresťanského manželského života, vždy a všade vydávajú svetu drahocenné svedectvo o Kristovi, najmä však v krajinách, v ktorých sa začína rozsievať semeno evanjelia alebo kde je Cirkev iba v začiatkoch, alebo kde je vo vážnom nebezpečenstve. Pápeži počínajúc sv. Pavlom VI. vyzývajú v Európe k novej evanjelizácii, ktorá bude nová vo svojom nadšení a spôsoboch. K nim patrí aj obnovený spôsob odovzdávania viery mladej generácii, v ktorej sa nik z troch hlavných protagonistov, rodina, školská katechéza a farské spoločenstvo, nemôže zbaviť svojej zodpovednosti posúvajúc ju na toho druhého. No rodina tu má kľúčové postavenie a zodpovednosť.

            Osobe sa zamyslime nad tým, čo robíme pre svoj rast vo viere. Či sa zaoberáme modlitbou, čítaním Svätého písma, vzdelávaním sa vo viere.

            Spoločne v rodine sa podeľme o skúsenosť spolupráce s katechétmi v škole, spoločných rodinných aktivít vo farnosti. Čím konkrétne do nich naša rodina prispieva a čím nás tieto aktivity obohacujú? Ak nám niečo chýba, čo robíme pre to, aby sa to zlepšilo?

PREČÍTAJTE SI AJ:

PREČÍTAJTE SI AJ:

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Katolícke manželstvo (1)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Otvoriť sa a zotrvať v láske (2)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Nežime len v súkromí (3)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Keď nemáme čas na modlitbu (4)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Jedno srdce a jedna duša (5)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Dôležité spoločné stolovanie (6)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Odpúšťanie v rodine (7)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Vedieť požiadať o odpustenie (8)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Ako vyťažiť z rozdielov (9)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Cestovanie s Ježišom (10)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Prečo sledovať televíziu spoločne (11)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Kultivovať jednotu manželov (12)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Dôležitý manželský bozk (13)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Rodina na prvom mieste (14)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Sväté písmo v rodine (15)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Odovzdávanie viery (16)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Prítomnosť muža vo výchove (17)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Povolanie ku svätosti (18)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Neha (19)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Boh je ako otec (20)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Boh je ako matka (21)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Vytvárať spoločenstvo (22)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Neplánované tehotenstvo (23)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Zdravotne postinuté dieťa (24)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Spoločná večerná modlitba (25)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Rozvedení v novom manželstve (26)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Starí rodičia (27)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Viera v židovskej rodine (28)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Kto chce ísť za mnou - kríž (29)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Obnova manželského vzťahu (30)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Boh je láska (31)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Láska je krehká (32)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Práca a život rodiny (33)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Radosť z rodinných slávností (34)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: DARY A DARČEKY (35)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Život prameniaci z krstu (36)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Odovzdávať vieru odmalička (37)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Nevypočutá modlitba? (38)

Podobné články

Počúvajte naživo

Aktuálny program

    Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.
    Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.
    Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Akcia s Prodomom

Prodom - projekty domov
ponúka viac ako 880 projektov rodinných domov.

V prípade že do poznámky pri objednávke uvediete
"RADIO LUMEN"
automaticky získavate 5% zľavu na vybraný projekt domu.

Vaše úmysly 22.09.2021

  • Všeobecný úmysel apoštolátu modlitby na september: Aby sme všetci vedeli robiť odvážne rozhodnutia v prospech jednoduchého životného štýlu, šetrnému voči životnému prostrediu, a aby sme sa tešili z mládeže, ktorá si radikálne osvojila tento štýl.
  • Úmysel KBS na september: Aby sa posolstvo evanjelia stávalo viditeľným v praktických činoch a živote našej spoločnosti.
  • Chcete, aby sa za vás modlili kňazi v Rádiu LUMEN? Napíšte nám svoju prosbu na umysel@lumen.sk a my ju uverejníme na tomto mieste
Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.