registrácia

V prípade že používate čítacie zariadenie bez myši, prosím vypľňte nasledujúcu položku:

Prihlásenie

Rádio lumen spája Lumenrodiny - 13. ročník

Rádio LUMEN pozýva do 13. ročníka projektu

Rádio LUMEN spája Lumenrodiny!

Téma: PARTNERSKÉ VZŤAHY MLADÝCH ĽUDÍ

 

Stručná charakteristika:

Trinásty ročník projektu Rádio LUMEN spája LUMENRODINY sme vyhlásili 01. decembra, 2017, t.j. v piatok pred prvou adventnou nedeľou v rubrike Rádiorelax. Rodiny sa budú prihlasovať do projektu prostredníctvom dotazníku v priebehu mesiacov december 2017 a január 2018. V trinástom ročníku rozoberáme tému: PARTNERSKÉ VZTAHY MLADÝCH ĽUDÍ, ktorou sa budú zaoberať uznávaní odborníci. Témy odznejú v krátkych 4-5 minútových blokoch v piatkovej rubrike Byť šťastnou rodinou dnes po 14:00 hod. Prihlásené rodiny budeme predstavovať v rubrike "Byť šťastnou rodinou dnes" od februára do júna. Prihláseným rodinám bodú pridelené v priebehu februára až mája tri zaujímavé úlohy, ktoré vypracujú postupne. 1.úlohu zverejníme v piatok ....februára, 2018 v relácii Rádiorelax po 13.30h. Vypracovanú úlohu bude potrebné odoslať do 26.februára, 2018 emailom alebo poštou. Vyhodnotenie 1.úlohy odznie v relácii Rádiorelax v piatok . .....marca. 2.úlohu vyhlásime v piatok ....marca, 2018 v relácii Rádiorelax po 13.30h, jej vypracovanie bude potrebné zaslať do 24.marca, 2018. Hodnotenie 2. úlohy bude odvysielané .......apríla v relácii Rádiorelax po 13.30h. 3.úlohu vyhlásime ......apríla v relácii Rádiorelax po 13:30, vypracovanie bude potrebné posielať do 31.mája, 2018. Jej vyhodnotenie bude odvysielané v relácii Rádiorelax v piatok ........ júna, 2018. Vyvrcholením projektu bude osobné stretnutie prihlásených rodín a animátorov projektu počas víkendu, ktoré sa uskutocní v termíne od 22. - 24. júna 2018 na Škutovkách - pri Liptovskej Osade.

Ciele:

Projekt chce byť príležitosťou vyzdvihnúť základnú bunku spoločnosti – rodinu. Chce prezentovať svedectvá životov rodín, ktoré sa snažia žiť kvalitným kresťanským i ľudským životom. Cieľom projektu je zároveň v rámci masovokomunikačných prostriedkov pomôcť šíreniu myšlienky zdravého rodinného života.

Špecifikom 13. ročníka Projektu je zameranie sa na partnerské vzťahy mladých ľudí.

 

Priebeh 13. ročníka:

Začiatok:

–  01. december 2017 (piatok pred 1. adventnou nedeľou) – Rubrika „Rádiorelax“spustenie projektu – odvysielanie rozhlasovej pozvánky od pána riaditela o. Juraja Spuchláka, prečo sa zapojiť do projektu

Priebeh:

december 2017 – január 2018 – prihlasovanie rodín do aktuálneho ročníka  projektu

–  január – jún 2018 –  príprava, odvysielanie a hodnotenie úloh pre rodiny.

–  február – jún 2018 –  odvysielanie jednotlivých okruhov na tému - Partnerske vztahy mladych ludi - v rubrike Byť šťastnou rodinou dnes v piatky po 14tej hodine až do stretnutia Lumenrodín v Škutovkách, prvý príspevok bude odvysielaný 02.februára, 2018.

–  február – jún 2018 –  predstavovanie prihlásených rodín v relácii „Byť šťastnou rodinou dnes“

apríl 2018 –  oslovenie prednášateľov na celoslovenské stretnutie rodín, jeho organizačná príprava, príprava programu pre dospelých i deti, ....

22. – 24. jún 2018 – trojdňové víkendové celoslovenské stretnutie rodín za účasti MUDr. Anny Záborskej, ktorá prevzala záštitu aj nad 13. ročníkom projektu, za účasti animátorov projektu a zástupcov Rádia LUMEN,  súčasťou ktorého bude stretnutie na svätej omši,  odborné prednášky pre rodičov a priestor pre dialóg k téme, vzájomné zdieľanie a diskusia, adekvátny animátorsky program  primeraný vekovej kategórii za účasti mladých dobrovoľníkov z prihlásených Lumenrodín.

 

Animátori:

ThLic. Marek Iskra, kňaz pre pastoráciu rodín

 

Ing. Jana Brázdilová, pedagóg

 

Rafael Ambros,  diakon

 

Rozália Ambrosová


o. Juraj Spuchľák

 

o.  Pavol Jurčaga

Foto: M. Kuková, D. Kupec


Spôsob prihlasovania:

- vyplnením dotazníka nižšie:

Dotazník - má 2 strany :)- zasielajte najneskôr do 31.01.2018:

- e-mailom na lumenrodiny@lumen.sk

- poštou na adresu: Rádio LUMEN, s. r. o., Kapitulská 2, 974 01  Banská Bystrica, heslo: LUMENRODINY.


Plagát

Vaše úmysly 18.12.2017

  • Milí poslucháči, svoje úmysly modlitieb nám posielajte emailom na umysel@lumen.sk
  • Všeobecný úmysel apoštolátu modlitby na december: Prosme, aby rodiny a kresťanské spoločenstvá podporovali starých ľudí a oni aby svojou múdrosťou i skúsenosťami spolupracovali na odovzdávaní viery a na výchove nových generácií.
  • Úmysel KBS na december: Aby sme vzdávali vďaky Bohu Otcovi za dar jeho Syna a posilňovali vedomie o dôstojnosti každého človeka od počatia po prirodzenú smrť.
  • Modlí sa otec Ján Krupa.
  • Za moju sestru Máriu. Sestra
  • Za telesné a duševné uzdravenie, za obrátenie a zanechanie zlozvyku alkoholizmu pre Jozefa. Manželka